حجاب ,زنان ,پوشش ,پرده ,يعني ,كنند ,حجاب براي ,يعني پرده ,اشكار نكنند ,پوشش بانوان ,مردان بيگانه

::
حجاب ,زنان ,پوشش ,پرده ,يعني ,كنند ,حجاب براي ,يعني پرده ,اشكار نكنند ,پوشش بانوان ,مردان بيگانهحجاب دراسلام اهميت ويژه اي داردوازنصوص قراني است .

 

به همين خاطرمسائل ريزدرباره ي حجاب درقران كريم مطرح شده ومامسلمانان هم به آن مومن وپايبندبوده ايم اماعليرغم ايمان وپايبندي اغلب ان رابه خوبي نمي شناسيم حتي بعضا"نمي دانيم كه آياقرآن كريم حجاب را مطرح كرده است يا خير؟!مسلم است كه در اين صورت دچار مشكل خواهيم شد و نمي توانيم از آن به خوبي دفاع كنيم و مانند گذشته انديشه هاي  غلط و بي اساس به نام آن رواج خواهد يافت .عشق وايمان به دين در جامعه ي ما قوي است و اشكال مادر ايمان يا عدم ايمان نيست بلكه در نشناختن اسلام و قرآن است كه به آن ايمان داريم.

 

لغت واصطلاح حجاب

 

لفظ حجاب يعني پرده حائل وساتر واصطلاحا"بببببه پوشش بانوان ((حجاب ))گفته مي شود .در قرآن لفظ حجاب وجود دارد ولي فقط درباره ي همسران پيغمبر (ص)به كار رفته آن هم نه به معني پوشش زنان .قرآن مصداق ونوع حجاب ومباحث ديگر آنرا دقيقا"بيان مي كند اما نه تحت عنوان حجاب .قرآن مبحثي تحت عنوان حجاب ندارد چنان كه اكثر مطالب را تحتعنوان خاصي مطرح نمي كند .اين از ويژگي هاي خاص قران است كه در عين حالي كه جوانب مختلف يك مسئله را توضيحمي دهد آن ها را تحت عناوين فصل بندي شده مطرح نمي كند .اين متكلمان و علما هستند كه موضوعات را دسته بندي و نامگذاري مي كنند واز آنها بحث ميكنند .درفقه هم لفظ حجاب براي پوشش بانوان به كار نمي رود بلكه به جاي آن لفظ ((ستر))به كار مي رود .ولي كلمه ي حجاب براي پوشش زن شايع واصطلاح شده ودر مبحث پوشش بانوان درهمين معني اصطلاحي كه پوشش است به كار مي رود نه معني لغوي ان كه پرده باشد .

 

بعضي گمان كرده اند كه حجاب اسلامي از آن جا كه لغت حجاب به معني پرده است يعني در پرده بودن زن !

 

وحجاب يعني ((پرده نشيني))وزن خوب زني است كه هميشه درخانه وپشت پرده باشد وبيرون نيايد !همين تلقي از حجاب موجب افراطي هايي شده ونيز موجب شده تا بعضي كه از انديشه قرآني اطلاع ندارند ويا دارند وخود را به ناداني مي زنند حجاب را به ((پرده نشيني ))تعبيركرده وبه آن حمله كنند .در مكتوب حاضر هرجا لفظ حجاب به كار مي رود معني اصطلاح آن درنظر است يعني پوشش نه معني لغوي آن يعني پرده

 

 

 

حجاب براي مرد

 

 

 

اولين آيات حجاب براي مردهاست .نخست دستوراتي راجع به رعايت حريم خانه ي ديگران مي دهد به اين كه هر كسي مي خواهد وارد خانه ي ديگري شود بايد اجازه بگيرد وبراهل خانه سلام كند وبعد وارد شود ونيزمي فرمايد اگر به در خانه اي بدون اطلاع رفتيد وصاحب خانه گفت بازگرديد بدون ناراحتي بازگرديد. سپس مي فرمايد:((اي پيامبر گرامي به مردان مومن بگو ديدگان خودرافرو پوشند دامن هاي خود را حفظ كنندكه براي ان ها موجب پاكي وطهارت بيشتر روح وجسم است .به درستي كه خدا به انچه مي سازند اگاه است )) .

 

چنان كه ديده ميشود اولين ايه امر به مردان است .قسمت اول ايه ي شريفه حجاب باطني يعني عفت وحيا وقسمت دوم حجاب ظاهري را بيان فرموده است .يعن نه خود به نامحرم نگاه كنند ونه خود را در معرض نگاه ديگران بگذارند.

 

 

 

 

 

    حجاب براي زن

 

 

 

 

 

تا اين جا حكم حجاب براي مردها تمام شده وحكم براي زنان شروع مي شود .در ايه ي31سوره ي نور مي فرمايد :

 

((وبهزنان مومن بگوكه ديدگان خود را فرو پوشند ودامن هاي خود را حفظ كنند وزينت هاي خودرا اشكار نكنند مگر زينت هاي ظاهر را وسرو گريبان هاي خود را با مقنعه يا روسري بپوشانند وزينت هاي خود را اشكار نكنند مگر براي شوهران خود ياپدران خود پدران شوهرهاي خود يا برادران خود يا پسران برادران خود يازنان خود يامملوكان خود يا مردان طفيلي كه گرايشي به زن ندارند يا كودكان غير مميزونيز پاهاي خود راطوري به زمين نزنندكه زينت هايي كه پنهان كرده اند اشكار شود واي مومنان همگي به سوي خداوند توبه كنيد شايد كه رستگار شويد )).

 

چنان كه ديده ميشود قسمت اول ايه كه مي فرمايد :

 

((بهزنان مومن بگو كه ديدگان خود را فرو پوشند ودامن هاي خود را حفظ كنند وزينت هاي خود را اشكار نكنند مگر زينت هاي ظاهر را ))

 

منهاي تغيير ضماير از مذكر به مونثدقيقا"مطابق با ان چيزي است كه براي مردان بيان فرمود يعني زنان هم بايد از نامحرم وبلكه ازاندام ممنوعه ي زنان ديگرچشم پوشي بكنند وهم چنين حواس ديگر خودرا نيز مواظبت كنند و دامن هاي خود راهم حفظ كنند واندام خودرا درمعرض ديد نا محرم وبلكه اندام ممنوعه خود را درمعرض ديد زنان ديگر هم نگذارند.

 

 

 

حضرت فاطمه(س) وحجاب

 

 

 

فاطمه (س)مظهرعفاف وتقوي سرمشق وسرور تمامي زنان مسلمان است .روزي پيا مبر (ص ) ازصحابه پرسيد :

 

چه چيز براي زنان از همه بهتر است .ياران ندانستندعلي(ع)خدمت فا طمه(س) پاسخ داد :

 

از همه بهتر اين است كه نه آنها مردان بيگانه را ببيند ونه مردان بيگانه انها را .چه كسي اين پاسخ را براي تو بيان كرد ؟عرض كرد:فاطمه(س)وحضرت فرمود :او پاره تن من است .

 

روشن است كه علي (ع)پاسخ رامي دانست وسوال از ان بزرگوار براي طرح مقام والا ومكانت عظيم فاطمه اطهراست .

 

جايگاه بلند و شخصيت والاي حضرت زهرا (س)روشن تر از ان است كه نياز به گفتگو داشته باشد در رواياتي امده است كه به هنگام تولد لباسي از بهشت براي ان حضرت اورده شد و جسمش پوشش كامل يافت تازمينه براي تعالي روحش باشد.  زهراي اطهر اين برترين الگوي زن وعاليترين چهره ي بشريت گواينكه فريادگري عليه ظلم راپيشه داردوستم برامام خويش را  برنمي تابدوازمحدوده خانه پابه بيرون مينهدودراجتماع حضورمي يابدوبابليغ ترين جمله هاازحق وحقيقت دفاع مي كندامااين همه درنهايت آرزويم حياوعفاف است :         اودرحالي كه مقنعه رامحكم به سربسته وخودرادرجامعه اي       فراگيرپيچيده بوددرجمع زنان بني هاشم درحالي كه جامه هاي بلندش قدمهاراپوشيده داشت باابهت آزرم ومتانت شگرفي قدم برميداشت وبراي همگامان راه رفتن اوگام زدن رسول الله (ص) رابه يادمياوردو...

 

آن حضرت اين شهادت راپس ازرحلت نيزپاس مي داردودستور    ميدهدقامت بي جانش رادرحفاظي قراردهندكه حجم بدن  نمايان نباشد.اسمابنت عميس ميگويد:روزي فاطمه (س)به من فرمود:من ازكارمردم مدينه كه زنان خودرابعد ازوفات به صورت ناخوشايندي براي دفن مي برندوتنهاپارچه اي براو مي افكنندكه حجم بدن ازپشت آن نمايان است ناراضي ام .

 

اسماگفت:من درسرزمين حبشه چيزي ديده ام كه با آن جنازه   مردگان راحمل ميكنندشاخه هايي ازدرخت نخل رابرميدارندو    به صورت تابوت مخصوصي درمي آورندپارچه اي روي چوبهاي    آن مي افكنندسپس بدن رادرون آن مي گذارندبه گونه اي كه بدن پيدانمي شود.

 

هنگامي كه فاطمه (س)اين مطلب را شنيدتبسم نمودواين تنها تبسم اوبعدازوفات رسول(ص)بود.

 

به جهت اهميت موضوع چنين وصيت فرمود :براي من تابوتي تهيه كن كه در موقع حمل جنازه بدنم پيدا نباشد وطرز ساختنش چنين و چنان باشد .                          اين بانوي اطهر با اين همه عظمت و جلالت وحراست از جايگاه بلند عفاف در زندگي چونوارد قيامت شود فريادي بر خواهد آمد كه:اي مردم چشمهايتان را ببنديد تا فاطمه (س)دختر رسول اكرم عبور نمايد .پيروي از آن بزرگوار والگوگيري آن حضرت درگرو آن است كه زن مسلمان چون اوحق راپاس دارد و بسان اوازعفاف وحرمتشحراست كند وهمانندآن حضرت پوشش كامل را رعايت نمايد ووجودوزندگي ورفت وآمد وحضورش درجامعه نمادي از عفاف آزرم وشكوه باشد.

 

 

 

 

 

حجاب و نهضت عاشورا

 

 

 

در نهضت عاشورا نيز زنان حضوري جدي ونقشي عظيم دارنددرعين عفاف آزرم وبا شكوه پوشش.

 

آنان در اوج مصائب و سختيها حريم عفاف وحجاب را پاس داشتند وبه آخرين وصيت پيشواي بزرگ شهامت معلم بي بديل شهادت امام حسين (ع) را كه در استانه رفتن به ميدان نبرد آويزه گوش قرار دادند كه فرمود:آماده مصيبت باشيد لباسهاي (روي) خودرا بپوشيد بدانيد خداحامي شماست وازشمامحافظت ميكند وازشر دشمنان نجاتتان

 

ميدهد وعاقبت امورتان را خيرميكند...بنگريدامامحسين(ع) در اخرين لحظات حيات زنان رابه حجاب وپاس دا شتن حرمتشان سفارش ميكند .انان نيز چنين مي دانستند كه غداره بندان سپاه يزيد وازمندانوبد سگالان ارتش بني اميه اسير زرق وبرق دنياست زيورالاتخود را بسوي انان پرتاب كردند تا در پي غارت انان قدريبياسايند.زينب (س)كه پيام اور اين حماسه وقا فله سالار اين پيامبراننور است در كو فه و براي بيدار و جدانها و لرزاندن دلها وبهوشاوردن خفتگاندر عين عفاف و از رم سخن گفت:كلام زينب (س)و منش والاياو به هنگام سخن گفتن به گو نه اي بود كه گفتند:بخدا سو گند هرگز زن با ازر ميرا ند يدم كه از زينبشيواتر سخن بگو يد .ان حضرت با همه ي شكوه وشهامت در مجلس يزيد بپا خاست وپرده دري ان مدعي خلافت را برسرش كوفت و فرياد زد كه:ايا عدالت همين است كه زنان و كنيزان خود را در پس پردهبنشاني و دختران رسول خدا (ص)را در مجلس بيگانگان بر پابداري .پرده زنان ما را هتك كردي ونقاب از چهره شان به غارت...

 

 

 

عوامل بد حجابي وبي حجابي

 

 

 

بي حجابي پديده اي است اجتماعي كه براي رسيدن به عوامل  و علل آن بايد با نگاهي اجتماعي مسائل و زمينه هاي آن راكاويد.اين بحث از جهات مختلفي قابل توجه است وبي گمان در چگونگي پيدايش و رشد و گسترش آن نمي توان به يك يا چندعامل بسنده كرد.چنانكه راه حلهاي اين معضله ي اجتماعي را نيز نمي توان ساده انگارانه در مطالبي محدودكرد.

 

1-تلاش استعمار درزدودن پوشش

 

2-دگرگوني ارزش ها

 

3-الگوهاي نا هنجار

 

4-خلأ هاي دروني

 

منابع:

 

1-آيات حجاب،عباس فتحي،جلد اول،انتشارات نسل سومتهران،زمستان1389

 

منبع اصلی مطلب : §چادرم پر از شکوفه هاے صورتے§
برچسب ها : حجاب ,زنان ,پوشش ,پرده ,يعني ,كنند ,حجاب براي ,يعني پرده ,اشكار نكنند ,پوشش بانوان ,مردان بيگانه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم :


حجاب ,پوشش ,بُعد ,زنان ,است، ,جنسي ,پوشش ظاهري ,حجاب اسلامي ,پوشش اسلامي ,فايده‎ي حجاب ,اسلامي محقق ,نگاه ناروا بپوشند ,أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَي

مفهوم،فواید و فلسفه حجاب

:: مفهوم،فواید و فلسفه حجاب
حجاب ,پوشش ,بُعد ,زنان ,است، ,جنسي ,پوشش ظاهري ,حجاب اسلامي ,پوشش اسلامي ,فايده‎ي حجاب ,اسلامي محقق ,نگاه ناروا بپوشند ,أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيحجاب، به معناي پوشش اسلامي بانوان، داراي دو بُعد ايجابي و سلبي است. بُعد ايجابي آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبي آن، حرام بودن خودنمايي به نامحرم است؛ و اين دو بُعد بايد در كنار يكديگر باشد تا حجاب اسلامي محقق شود؛ گاهي ممكن است بُعد اول باشد، ولي بُعد دوم نباشد، در اين صورت نمي‎توان گفت كه حجاب اسلامي محقق شده است.

مفهوم و ابعاد حجاب

مفهوم حجاب چيست و از نظر قرآن و حديث، حجاب و پوشش اسلامي داراي چه ابعاد و اقسامي است؟
حجاب در لغت به معناي مانع، پرده و پوشش آمده است[1]. استعمال اين كلمه، بيش‎تر به معني پرده است[2]. اين كلمه از آن جهت مفهوم پوشش مي‎دهد كه پرده، وسيله‎ي پوشش است، ولي هر پوششي حجاب نيست؛ بلكه آن پوششي حجاب ناميده مي‎شود كه از طريق پشت پرده واقع شدن صورت ‎گيرد[3].
در اين نوشتار مراد ما از حجاب، پوشش اسلامي است، و مراد از پوشش اسلامي زن، به عنوان يكي از احكام وجوبي اسلام، اين است كه زن، هنگام معاشرت با مردان، بدن خود را بپوشاند و به جلوه‎گري و خودنمايي نپردازد.
بنابراين، حجاب، به معناي پوشش اسلامي بانوان، داراي دو بُعد ايجابي و سلبي است. بُعد ايجابي آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبي آن، حرام بودن خودنمايي به نامحرم است؛ و اين دو بُعد بايد در كنار يكديگر باشد تا حجاب اسلامي محقق شود؛ گاهي ممكن است بُعد اول باشد، ولي بُعد دوم نباشد، در اين صورت نمي‎توان گفت كه حجاب اسلامي محقق شده است.
گاهي مشاهده مي‎كنيم كه بسياري از زنان محجبه در پوشش خود از رنگ‎هاي شاد و زيبا و تحريك برانگيز استفاده مي‎كنند كه به اندامشان زيبايي خاصي مي‎بخشد و در عين پوشيده بودن بدن زن، زيبايي‎اش آشكار است، گويي كه اصلاً لباس نپوشيده است[4]؛ و اين دور از روح حجاب است.
اگر به معناي عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بناميم، حجاب مي‎تواند اقسام و انواع متفاوتي داشته باشد. يك نوع آن حجاب ذهني، فكري و روحي است؛ مثلاً اعتقاد به معارف اسلامي، مانند توحيد و نبوت، از مصاديق حجاب ذهني، فكري و روحي صحيح است كه مي‎تواند از لغزش‎ها و گناه‎هاي روحي و فكري، مثل كفر و شرك جلوگيري نمايد.
علاوه بر اين، در قرآن از انواع ديگر حجاب كه در رفتار خارجي انسان تجلي مي‎كند، نام برده شده است؛
مثل حجاب و پوشش در نگاه كه مردان و زنان در مواجهه با نامحرم به آن توصيه شده ‎اند:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ[5]؛ اي رسول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.
قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ[6]؛ اي رسول به زنان مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.
نوع ديگر حجاب و پوشش قرآني، حجاب گفتاري زنان در مقابل نامحرم است:
فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ[7]؛ پس زنهار نازك و نرم با مردان سخن نگوييد؛ مبادا آن كه دلش بيمار (هوا و هوس) است به طمع افتد.
نوع ديگر حجاب و پوشش قرآني، حجاب رفتاري زنان در مقابل نامحرم است. به زنان دستور داده شده است به گونه‎اي راه نروند كه با نشان دادن زينت‎هاي خود باعث جلب توجه نامحرم شوند:
وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ[8]؛ و آن طور پاي به زمين نزنند كه خلخال و زيور پنهان پاهايشان معلوم شود.
از مجموع مباحث طرح شده به روشني استفاده مي‎شود كه مراد از حجاب اسلامي، پوشش و حريم قايل شدن در معاشرت زنان با مردان نامحرم در انحاي مختلف رفتار، مثل نحوه‌ي پوشش، نگاه، ‌حرف زدن و راه ‎رفتن است.

رابطه ‎ي حجاب و عفاف

چشم و دل را پرده مي‎بايست امّا از عفاف
چادر پوسيده بنياد مسلماني نبود[9]
شبهه: بعضي با تمسك به شعر فوق، ادعا نموده‎اند كه بين حجاب و عفاف رابطه‎اي نيست؛ عفاف لازم است، اما حجاب لازم نيست. گاه همين مطلب با تمسك به حجاب و پوشش زنان روستايي و زنان شاليزار شمال كشور توجيه مي‎شود كه آنها حجاب كامل ندارند، ولي عفيف هستند.[10] آيا ادعاي مذكور صحيح است؟
پاسخ: قبلاً ذكر شد كه حجاب در كتاب‌هاي لغت به معناي پوشش، پرده و مانع آمده است. به نگهبان، حاجب مي‎گويند؛ چون مانع ورود اغيار و بيگانگان در يك حريم و محيط خاص مي‎گردد.
بنابراين، حجاب و پوشش زن نيز به منزله‌ي يك حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است كه قصد نفوذ و تصرف در حريم ناموس ديگران را دارند. همين مفهوم منع و امتناع در ريشه‌ي لغوي عفت نيز وجود دارد[11]؛ بنابراين، دو واژه‌ي «حجاب» و «عفت» در اصل معناي منع و امتناع مشترك‎اند. تفاوتي كه بين منع و بازداري حجاب و عفت است، تفاوت بين ظاهر و باطن است؛ يعني منع و بازداري در حجاب مربوط به ظاهر است، ولي منع و بازداري در عفت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت يك حالت دروني است، ولي با توجه به اين كه تأثير ظاهر بر باطن و تأثير باطن بر ظاهر، يكي از ويژگي‌هاي عمومي انسان است؛[12] بنابراين، بين حجاب و پوشش ظاهري و عفت و بازداري باطني انسان، تأثير و تأثّر متقابل است؛ بدين ترتيب كه هرچه حجاب و پوشش ظاهري بيش‌تر و بهتر باشد، اين نوع حجاب در تقويت و پرورش روحيه‌ي باطني و دروني عفت، تأثير بيش‌تري دارد؛ و بالعكس هر چه عفت دروني و باطني بيش‌تر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهري بيش‌تر و بهتر در مواجهه با نامحرم مي‎گردد. قرآن مجيد به شكل ظريفي به اين تأثير و تأثّر اشاره فرموده است. نخست به زنان سالمند اجازه مي‎دهد كه بدون قصد تبرّج و خودنمايي، لباس‎هاي رويي خود، مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند، ولي در نهايت مي‎گويد: اگر عفت بورزند، يعني حتي لباس‎هايي مثل چادر را نيز بر ندارند، بهتر است.
وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.[13]
علاوه بر رابطه‌ي قبل، بين پوشش ظاهري و عفت باطني، رابطه‌ي علامت و صاحب علامت نيز هست؛ به اين معنا كه مقدار حجاب ظاهري، نشانه‎اي از مرحله‌ي خاصي از عفت باطني صاحب حجاب است. البته اين مطلب به اين معنا نيست كه هر زني كه حجاب و پوشش ظاهري داشت، لزوماً از همه‌ي مراتب عفت و پاكدامني نيز برخوردار است.
با توجه به همين نكته، پاسخ اين اشكال و شبهه‌ي افرادي كه براي ناكارآمد جلوه دادن حجاب و پوشش ظاهري، تخلفات بعضي از زنان با حجاب را بهانه قرار مي‎دهند آشكار مي‎گردد؛ زيرا مشكل اين عده از زنان، ضعف در حجاب باطني و فقدان ايمان و اعتقاد قوي به آثار مثبت حجاب و پوشش ظاهري است و قبلاً گذشت كه حجاب اسلامي ابعادي گسترده دارد و يكي از مهم‌ترين و اساسيترين ابعاد آن، حجاب دروني و باطني و ذهني است كه فرد را در مواجهه با گناه و فساد، از عقايد و ايمان راسخ دروني برخوردار مي‌كند؛ و اساساً اين حجاب ذهني و عقيدتي، به منزله‎ي سنگ بناي ديگر حجاب‎ها، از جمله حجاب و پوشش ظاهري است؛ زيرا افكار و عقايد انسان، شكل دهنده‌ي رفتارهاي اوست.
البته، همان‎گونه كه حجاب و پوشش ظاهري، لزوماً به معناي برخورداري از همه‌ي مراتب عفاف نيست، عفاف بدون رعايت پوشش ظاهري نيز قابل تصور نيست. نمي‎توان زن يا مردي را كه عريان يا نيمه عريان در انظار عمومي ظاهر مي‎شود عفيف دانست؛ زيرا گفتيم كه پوشش ظاهري يكي از علامت‎ها و نشانه‎هاي عفاف است، و بين مقدار عفاف و حجاب، رابطه‌ي تأثير و تأثّر متقابل وجود دارد.[14] بعضي نيز رابطه‌ي عفاف و حجاب را از نوع رابطه‌ي ريشه و ميوه دانسته‌اند؛ با اين تعبير كه حجاب، ميوه‌ي عفاف، و عفاف، ريشه‌ي حجاب است. برخي افراد ممكن است حجاب ظاهري داشته باشند، ولي عفاف و طهارت باطني را در خويش ايجاد نكرده باشند. اين حجاب، تنها پوسته‌ و ظاهري است. از سوي ديگر، افرادي ادعاي عفاف كرده و با تعابيري، مثل «من قلب پاك دارم، خدا با قلب‌ها كار دارد»، خود را سرگرم مي‌كنند؛ چنين انسان‎هايي بايد در قاموس انديشه‌ي خود اين نكته‌ي اساسي را بنگارند كه درون پاك، بيروني پاك مي‌پروراند و هرگز قلب پاك، موجب بارور شدن ميوه‌ي ناپاكِ بي‌حجابي نخواهد شد.[15]
وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداًً؛[16] زمين پاك نيكو گياهش به اذان خدا نيكو برآيد و زمين خشن ناپاك بيرون نياورد، جز گياه اندك و كم ثمر.

هدف و فلسفه‎ي حجاب

هدف از تشريع حجاب اسلامي و فلسفه‌ي حجاب و پوشش چيست؟
‎ هدف اصلي تشريع احكام در اسلام، قرب به خداوند است كه به وسيله‌ي تزكيه‌ي نفس و تقوا به دست مي‎آيد:
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ؛[17] بزرگوار و با افتخارترين شما نزد خدا با تقواترين شماست.
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ4؛
اوست خدايي كه ميان عرب امّي (قومي كه خواندن و نوشتن هم نمي‎دانستند) پيغمبري بزرگوار از همان قوم برانگيخت، تا بر آنان وحي خدا را تلاوت كند و آنها را (از لوث جهل و اخلاق زشت) پاك سازد و كتاب سماوي و حكمت الهي بياموزد؛ با آن كه پيش از اين، همه در ورطه‌ي جهالت و گمراهي بودند.
از قرآن كريم استفاده مي‎شود كه هدف از تشريع حكم الهي، وجوب حجاب اسلامي، دست‌يابي به تزكيه‌ي نفس، طهارت، عفت و پاكدامني است. آياتي هم‎چون:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ؛[18] اي رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشم‎ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، كه اين بر پاكيزگي جسم و جان ايشان اصلح است.
وَ إِذا سَأَلُْتمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ؛[19] و هرگاه از زنان رسول متاعي مي‎طلبيد از پس پرده بطلبيد، كه حجاب براي آن كه دل‌هاي شما و آنها پاك و پاكيزه بماند بهتر است.
وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ؛[20] و زنان سالخورده كه از ولادت و عادت بازنشسته‌اند و اميد ازدواج و نكاح ندارند، بر آنان باكي نيست كه اگر اظهار تجملات و زينت خود نكنند، نزد نامحرمان جامه‎هاي خود را از تن برگيرند و اگر بازهم عفت و تقواي بيش‌تر گزينند، بر آنان بهتر است و خدا به سخنان خلق شنوا و آگاه است.
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً؛[21] اي پيغمبر با زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو كه خويشتن را به چادرهاي خود فروپوشند كه اين كار براي اين كه آنها به عفت و حريت شناخته شوند تا از تعرض و جسارت (هوس‎رانان) آزار نكشند بر آنان بسيار بهتر است و خدا در حق خلق، آمرزنده و مهربان است.
چون نگاه به نامحرم توسط مردان، باعث تحريك و تهييج جنسي آنان و در نتيجه منجر به فساد مي‎شود، خداوند در كنار دستور حجاب و پوشش بدن به بانوان، به مردان نيز دستور به حجاب و پوشش چشم داده و نگاه به نامحرم را بر آنان حرام كرده است؛ چنان‎كه از امام رضا(ع) نقل شده است:
حُرّم النظر الي شعور النساء المحجوبات بالازواج و غيرهنّ من النساء لما فيه من تهييج الرجال و ما يدعوا التهييج الي الفساد و الدخول فيما لا يحلّ و لا يجمل؛[22] نگاه به موهاي زنان با حجاب ازدواج كرده و بانوان ديگر، از آن جهت حرام شده است كه نگاه، مردان را برمي‎انگيزد و آنان را به فساد فرا مي‎خواند در آنچه كه ورود در آن نه حلال است و نه شايسته.
از مجموع آيات و حديث فوق به خوبي استفاده مي‎شود كه هدف و فلسفه‌ي وجوب حجاب اسلامي، ايجاد تزكيه‌ي نفس، طهارت و عفت و پاكدامني در بين افراد جامعه، و ايجاد صلاح و پيش‌گيري از فساد است.

آثار و فوايد حجاب در ابعاد مختلف

حجاب و پوشش داراي چه آثار و فوايدي است؟
حجاب و پوشش، در ابعاد مختلف، داراي آثار و فوايد زيادي است كه بعضي از مهم‌ترين فوايد آن عبارت‌اند از:

الف) فايده‎ي حجاب در بُعد فردي

يكي از فوايد و آثار مهم حجاب در بُعد فردي، ايجاد آرامش رواني بين افراد جامعه است كه يكي از عوامل ايجاد آن عدم تهييج و تحريك جنسي است؛ در مقابل، فقدان حجاب و آزادي معاشرت‎هاي بي‎بندوبار ميان زن و مرد، هيجان‎ها و التهاب‎هاي جنسي را فزوني مي‎بخشد و تقاضاي سكس را به صورت عطش روحي و يك خواست اشباع نشدني درمي‎آورد. غريزه‌ي جنسي، غريزه‎اي نيرومند، عميق و دريا صفت است كه هرچه بيش‌تر اطاعت شود بيش‌تر سركش مي‎گردد؛ هم‌چون آتشي كه هرچه هيزم آن زيادتر شود شعله‎ورتر مي‎گردد. بهترين شاهد بر اين مطلب اين است كه در جهان غرب كه با رواج بي‎حيايي و برهنگي، اطاعت از غريزه‌ي جنسي بيش‌تر شده است، هجوم مردم به مسئله‌ي سكس نيز زيادتر شده و تيراژ مجلات و كتب سكسي بالاتر رفته است. اين مطلب پاسخ روشن و قاطع به افرادي است كه قايل‎اند همه‌ي گرفتاري‌هايي كه در كشورهاي اسلامي و شرقي بر سر غريزه‌ي جنسي وجود دارد، ناشي از محدوديت‎هاست؛ و اگر به كلي هرگونه محدوديتي برداشته شود و روابط جنسي آزاد شود، اين حرص و ولعي كه وجود دارد، از بين مي‎رود.
البته از اين افراد بايد پرسيد؛ آيا غرب كه محدوديت روابط زن و مرد و دختر و پسر را برداشته است، حرص و ولع جنسي در بين آنان فروكش كرده است يا افزايش يافته است؟![23]
پاسخ هر انسان واقع‎بين و منصفي به اين سؤال اين است كه نه تنها حرص و ولع جنسي در غرب افزايش يافته است، بلكه هر روز شكل‎هاي جديدتري از تمتّعات و بهره‎برداري‎هاي جنسي در آنها رواج و رسميت مي‎يابد.
يكي از زنان غربي منصف، وضعيت جامعه‎ي غرب را در مواجهه با غريزه‎ي جنسي اين‎گونه توصيف كرده است:
كساني مي‌گويند مسئله‌ي غريزه‌ي جنسي و مشكل زن و حجاب در جوامع غربي حل شده است؛ آري، اگر از زن روي‌گرداندن و به بچه و سگ و يا هم‌جنس روي آوردن حل مسئله است، البته مدتي است اين راه حل صورت گرفته است!![24]

ب) فايده‎ي حجاب در بُعد خانوادگي

يكي از فوايد مهم حجاب در بُعد خانوادگي، اختصاص يافتن التذاذهاي جنسي، به محيط خانواده و در كادر ازدواج مشروع است. اختصاص مذكور، باعث پيوند و اتصال قوي‌تر زن و شوهر، و در نتيجه استحكام بيش‌تر كانون خانواده مي‎گردد؛ و برعكس، فقدان حجاب باعث انهدام نهاد خانواده است. يكي از نويسندگان، تأثير برهنگي را در اضمحلال و خشكيدن درخت تنومند خانواده، اين گونه بيان كرده است:
در جامعه‎اي كه برهنگي بر آن حاكم است، هر زن و مردي، همواره در حال مقايسه است؛ مقايسه‌ي آنچه دارد با آنچه ندارد؛ و آنچه ريشه‌ي خانوده را مي‎سوزاند اين است كه اين مقايسه آتش هوس را در زن و شوهر و مخصوصاً در وجود شوهر دامن مي‎زند. زني كه بيست يا سي سال در كنار شوهر خود زندگي كرده و با مشكلات زندگي جنگيده و در غم و شادي او شريك بوده است، پيداست كه اندك اندك بهار چهره‎اش شكفتگي خود را از دست مي‎دهد و روي در خزان مي‎گذارد. در چنين حالي كه سخت محتاج عشق و مهرباني و وفاداري همسر خويش است، ناگهان زن جوان‎تري از راه مي‎رسد و در كوچه و بازار، اداره و مدرسه، با پوشش نامناسب خود، به همسر او فرصت مقايسه‎اي مي‎دهد؛ و اين مقدمه‎اي مي‎شود براي ويراني اساس خانواده و بر باد رفتن اميد زَني كه جواني خود را نيز بر باد داده است؛ و همه‌ي خواهران جوان لابد مي‎دانند كه هيچ جواني نيست كه به ميانسالي و پيري نرسد و لابد مي‎دانند كه اگر امروز آنان جوان و با طراوت‌اند در فرداي بي‎طراوتي آنان، باز هم جواناني هستند كه بتوانند براي خانواده‌ي فرداي آنها، همان خطري را ايجاد كنند كه خود آنان امروز براي خانواده‎ها ايجاد مي‎كنند.[25]

ج) فايده‎ي حجاب در بُعد اجتماعي

يكي از فوايد مهم حجاب در بُعد اجتماعي، حفظ و استيفاي نيروي كار در سطح جامعه است. در مقابل، بي‎حجابي و بدحجابي باعث كشاندن لذت‎هاي جنسي از محيط و كادر خانواده به اجتماع، و در نتيجه، تضعيف نيروي كار افراد جامعه مي‎گردد. بدون ترديد، مردي كه در خيابان، بازار، اداره، كارخانه و … همواره با قيافه‎هاي محرّك و مهيّج زنان بدحجاب و آرايش كرده مواجه باشد، تمركز نيروي كار او كاهش مي‎يابد. برخلاف نظام‎ها و كشورهاي غربي، كه ميدان كار و فعاليت‎هاي اجتماعي را با لذت‎جويي‎هاي جنسي درهم مي‎آميزند،[26] اسلام مي‎خواهد با رعايت حجاب و پوشش، محيط اجتماع از اين‎گونه لذت‎ها پاك شده، و لذت‎هاي جنسي، فقط در كادر خانواده و با ازدواج مشروع انجام شود[27].

د) فايده‎ي حجاب در بُعد اقتصادي

استفاده از حجاب و پوشش، به ويژه در شكل چادر مشكي، به دليل سادگي و ايجاد يكدستي در پوشش بانوان در بيرون منزل، مي‎تواند از بُعد اقتصادي نيز تأثير مثبت در كاهش تقاضاهاي مدپرستي بانوان داشته باشد؛ البته به شرط اين‎كه خود چادر مشكي دست‌خوشِ اين تقاضاها نگردد. متأسفانه بعضاً مظاهر مدپرستي در چادرهاي مشكي نيز مشاهده مي‎گردد، به گونه‎اي كه برخي از بانوان به جاي استفاده از چادرهاي مشكي متين و باوقار، به چادرهاي مشكي، توري، نازك و داراي طرح‎هاي جِلف و سبك كه با هدف و فلسفه حجاب و پوشش تناسبي ندارند روي مي‎آورند.
يكي از دانشجويان محجبه درباره‌ي رواج فرهنگ مدگرايي در خاطرات قبل از انقلاب خود گفته است:
يادم مي‌آيد آن وقت‌ها كه حجاب نداشتم، اگر دو روز پشت سر هم قرار بود كه به خانه‌ي كسي بروم، لباسي را كه امروز پوشيده بودم، حاضر نمي‌شدم فردا بپوشم! احساس مي‌كردم مسخره است و سعي داشتم حتي اگر شده، لباس ديگران را به عاريه بگيرم و بپوشم، تا من هم با لباس جديدي رفته باشم. اين كارها واقعاً رفاه حال و راحتي را از خانم‌ها سلب كرده بود.[28]
علاوه بر فوايد ياد شده، به طور فهرست‎وار فوايد و آثار ديگري نيز براي حجاب و پوشش مي‎توان نام برد، كه مهم‎ترين آنها عبارتند از:
ـ حفظ ارزش‎هاي انساني؛ مانند عفت، حيا و متانت در جامعه و كاهش مفاسد اجتماعي.
ـ هدايت،كنترل و بهره‎مندي صحيح و مطلوب از اميال وغرايز انساني.
ـ تأمين و تضمين سلامت و پاكي نسل افراد جامعه.[29]

پي نوشتها

[1] . جوهري، صحاح اللغه، الحجاب: الستر؛ فيومي، المصباح المنير، حجبه حجباً من باب قتل: منعه و منه قيل للستر الحجاب لانه يمنع المشاهده.
[2] . در قرآن اين كلمه در هشت مورد به كار رفته كه بيش‌تر به معناي حاجز، مانع، حايل و پرده است.
[3] . استاد مطهري، مسئله‌ي حجاب، ص 78.
[4] . علامه سيدمحمدحسين فضل الله، مجله‎ي پيام زن، «جوانان، ورزش و حجاب» شماره‌ي 74، ص 19.
[5] . سوره‌ي نور (24)، آيه‌ي 30.
[6] . سوره‌ي ‌نور (24)، آيه‌ي 31.
[7] . سوره‎ي احزاب (33)، آيه‎ي 32.
[8] . سوره‌ي نور (24)، آيه‌ي 31.
[9] . پروين اعتصامي، ديوان شعر، ص 154.
[10] . كيهان لندن، 11/3/1374.
[11] . الف) العفة: الكفِّ عما لا يحلّ و لا يجمل؛ ابن منظور، لسان العرب، واژه‎ي عفّت.
ب) العفة: حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة، راغب اصفهاني، معجم مفردات الفاظ القرآن، واژه‌ي عفّت.
ج) عفّ عن الشيء: امتنع عنه؛ فيومي، المصباح المنير، واژه‌ي عفّت.
[12] . ر. ك: خسرو باقري، «نگاهي دوباره به تربيت اسلامي»، بحث ويژگي‎هاي عمومي انسان، ص66 - 73.
[13] . سوره‌ي نور، آيه‌ي 60؛ اين كه ثياب در آيه‌ي شريفه را به چادر معنا كرديم، به علت روايات متعددي است كه آن را به جلباب تفسير كرده است. و در مباحث آينده آشكار خواهد شد كه جلباب به معناي چادر است. براي آشنايي با رواياتي كه ثياب در آيه‌ي شريفه را به جلباب تفسير كرده‎اند، ر.ك: وسائل الشيعه، ج 14، ابواب مقدمات نكاح، باب 110، باب القواعد من النساء.
[14] . ر.ك: مهريزي، حجاب؛ سيدعلي سادات فخر «حجاب ارزش يا روش»، كتاب نقد، ش 17 (فمينيزم) و ناهيد طيبي، «حجاب و عفاف، مروري دوباره» مجله‌ي پيام زن، ش 95 و 96. مؤسسه فرهنگي دارالحديث، مجله‎ي حديث زندگي، ويژه‎ي عفاف. شماره‎ي 6، مرداد و شهريور 1381.
[15]. ناهيد طيبي، «حجاب و عفاف مروري دوباره»، مجله‌ي پيام زن، شماره‌ي 95، ص 75 (با كمي دخل و تصرف.)
[16] . سوره‎ي اعراف (7)، آيه‎ي 58. 4. سوره‌ي جمعه (62)، آيه‌ي 2.
[17]. سوره‌ي حجرات (49)، آيه‌ي 13.
[18] . سوره‌ي نور (24)، آيه‌ي 30.
[19] . سوره‌ي احزاب (33)، آيه‌ي 53.
[20] . سوره‌ي نور (24)، آيه‌ي 60.
[21] . سوره‌ي احزاب (33)، آيه‌ي 59.
[22] . مجلسي، بحارالانوار، ج 104، ص 34.
[23]. براي آگاهي از ابعاد گسترش اين حرص و ولع ر.ك: جلال رفيع، يادداشت‌ها و ره‌آوردهاي سفر نيويورك، در بهشت شدّاد آمريكاي متمدن، آمريكاي متوحش.
[24]. احمد صبوري اردوباري، آيين بهزيستي اسلام، ج 3، ص 302.
[25] . غلامعلي حداد عادل، فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي، ص 69ـ70.
[26]. براي آگاهي از گستره‌ي كشانده شدن لذت‌هاي جنسي به محيط‌هاي كاري و اجتماع، و اعترافات صريح بعضي از زنان كشورهاي غربي درباره‌ي مزاحمت‌هاي جنسي نسبت é ê به زنان و كودكان، ر.ك: احمد صبوري اردوباري، بهايِ يك نگاه؛ محمدتقي فلسفي، كودك از نظر وراثت و تربيت، ج 2، و روح‌الله حسينيان، حريم عفاف.
[27] . سه بُعد قبل، از كتاب مسئله‌ي حجاب، استاد مطهري، ص 84ـ94، (با دخل و تصرف) اقتباس شده است.
[28]. ر.ك: احمد اردوباري، آيين بهزيستي اسلام، ج 3، ص 222.
[29]. براي آگاهي بيشتر درباره‌ي آثار و فوايد حجاب و پوشش ر.ك: مجموعه مقالات پوشش و عفاف، دومين نمايشگاه تشخص و منزلت زن در نظام اسلامي؛ هم‎چنين درباره‌ي ضررهاي بدحجابي ر.ك: اسدالله محمدي‌نيا، آنچه بايد يك زن بداند، بخش‌هاي 3، 4 و 5.

منبع اصلی مطلب : §چادرم پر از شکوفه هاے صورتے§
برچسب ها : حجاب ,پوشش ,بُعد ,زنان ,است، ,جنسي ,پوشش ظاهري ,حجاب اسلامي ,پوشش اسلامي ,فايده‎ي حجاب ,اسلامي محقق ,نگاه ناروا بپوشند ,أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَي
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : مفهوم،فواید و فلسفه حجاب


ایشان ,سخنرانی

::
ایشان ,سخنرانیدانشمند فاضل و نویسنده اندیشمند استاد سید عباس نورالدین برایم نقل کرد که روزی امام صدر در یک کلیسا ( یا دانشگاه ) سخنرانی بسیار موثر و جذابی ایراد کرد و همه را مجذوب نمود.

 

اواخر سخنرانی یک خانم جوان و زیبا که از این توفیق یک عالم مسلمان بسیار دلخور بود به دوستانش گفت : من می دانم چه طور حالش را بگیرم و ضایعش کنم ! و بلا فاصله پس از پایان سخنرانی در حالیکه همه را متوجه خود کرده بود جلورفت و دستش را به طرف ایشان دراز کرد .

 

ایشان طبق عادت دستشان را روی سینه گذاشتند . او هم که منتظر همین بود پرسید : می خواهید نجس نشوید ؟ ( و به همان موضوعی اشاره کرد که مشکل سو تفاهم خانم هاست و شبهه دون پایه بودن زنان در دیدگاه اسلام و نجس بودن غیر مسلمانان و ... )

 

ایشان با زیرکی بلافاصله پاسخ دادند : بل لاحافظ علی طهارتک ! فرمودند بلکه بر عکس تو آنقدر با ارزش و پاک هستی که چنین تماس هایی حریم قدسی و زنانه تو را می آلاید ...

 

این جواب حکیمانه و عارفانه و عمیق و هوشمندانه نه تنها توطئه او را خنثی کرد بلکه کار بر عکس شد و جمعیت مسیحی حاضر بیشتر به وجد آمده و به ایشان ارادت بیشتری پیدا کردند

منبع اصلی مطلب : §چادرم پر از شکوفه هاے صورتے§
برچسب ها : ایشان ,سخنرانی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم :


::
ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (حفظه الله)

 

پس کسانی که از حجاب فراری اند، 

 

و بهانه کرده اند که ما دوست داریم آنجور بگردیم 

 

و بخاطر دل خودمان میخواهیم و کاری به کسی نداریم و 

 

از این دست حرفها، حقیقتأ بدنبال رفع این حد و حدودی است 

 

که اسلام ایجاد کرده. 

 

اسلام نفس امّاره ی آدمی را از این سرکشی مخرب مهار میکند. 

 

حجاب، تنها سلاحی است که از هردو شخص مهاجم ومدافع، حفاظت میکند. 

 

 

منبع اصلی مطلب : §چادرم پر از شکوفه هاے صورتے§
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم :


میاد ,میکنن ,محجبه

::
میاد ,میکنن ,محجبه

بعضی اوقات بعضی از این خوبا فرشته ها محجبه این کارو میکنن عکس زیباشون با چادر میشه عکس پروفایل اینستا و تلگرام و لاین و واتساپ و گاهی اوقات پست اینستاشون یه سری زورشون میاد لایک که نمیکنن کلی فحاشی ام میکنن زیر پستشون یسری هام کلی خوششون میاد از کار این محجبه های فرشته و لایک میکنن و کلی تشویق و آفریق و هزار تا چیز دیگه کامنت میذارن به نظر یسری خوب میاد و از نظر یه عده ای تظاهره کاری به ایناش ندارم

به اینجاش کار دارم که...

آهای خانوم محجبه ی چادری چه فرقی داری با اون خانومی که عکسای ناجورشو پست میکنه میذاره اینستا برو ....برگرد به همون دینی که بهت گفته چادر بهترین و کامل ترین و قشنگترین چادره ببین چی گفته از به نمایش گذاشتن زیباییت جلوی چشم هزارتا نامحرم برو برگرد ببین خدات پیامبرت دینت چی گفتن؟؟؟!!!...

منبع اصلی مطلب : §چادرم پر از شکوفه هاے صورتے§
برچسب ها : میاد ,میکنن ,محجبه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم :


آقا جان پس کی می آیی؟؟

:: آقا جان پس کی می آیی؟؟
 

خستـــــــــــــهـــ ام..  

خستهــــ  

از رنگ  رنگی های این شهر  

از بوی ادکلن های تند    

از این آرایش های غلیظ    

از لب های سرخ سرخ  

از تمام کرم پودر ها و خط چشم ها  

از این دوستیــــــــ ها  

از تمام لی های پاره پوره  

وساپورتـــــــــــــــــــ  

 

 

 

  کسی صدایم را می شنود؟  

  کسی رنگ خستگی را روی صورت مردم این شهر می بیند؟  

آقا جان پس کی میایی؟؟؟

منبع اصلی مطلب : §چادرم پر از شکوفه هاے صورتے§
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : آقا جان پس کی می آیی؟؟


من یک دخترم...

:: من یک دخترم...

 

من يك ...د...خ...ت...ر...م!


بــدان “حــواي” كسي نـمي شـوم كه به “هــواي” ديگري برود


تنهاييم را با كسي قسمت نــمي كنم كه روزي تنهايم بگذارد …


روح خـداست كه در مـــن دميـده شده و احسـاس نام گرفته.


ارزان نميفروشمشـــ!

 
آنان كه جسم خود را


ارزشمندتر ازآن ميدانند كه هرچشمي بدان بي افتد،


بر مسند بالاي فضيلت نشسته اند

منبع اصلی مطلب : §چادرم پر از شکوفه هاے صورتے§
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : من یک دخترم...


کدام ,کرده‌اید؟ ,بازهم میگویی، ,بنده‌ی کدام

بنده ی کدام خدایی؟؟

:: بنده ی کدام خدایی؟؟
کدام ,کرده‌اید؟ ,بازهم میگویی، ,بنده‌ی کدام

 

 

 


بنده‌ی کدام خدایی؟


هر روز شالهایتان عقب ‌تر


مانتوهایتان چسبان ‌تر


ساپورتتان تنگ‌ تر


رژ لبتان پررنگ‌تر میشود


بنده‌ی کدام خداییید؟


دل چند نفر را لرزانده‌اید؟


کدام مرد را از همسر خود دلسرد کرده‌اید؟


چند پسربچه را به سمت پنهانی دیدن عکس و فیلم مستهجن سوق داده‌اید؟


چند جوان را به سمت خودارضایی و زنا سوق داده اید؟


اشک چند پدر و مادر و همسر شهید را درآوردید؟


چند دختر بچه را تشویق کرده‌اید که بعدها بی حجابی را انتخاب کند؟


چند زن را به فکرانداخته‌اید که از قافله مد عقب نمانند؟


آه حسرت چند کارگر دور از خانواده را بلند کرده‌اید؟


پا روی خون کدام شهید گذاشتید؟


باعث دعوای چند زن و شوهر، بخاطر مدل تیپ زدن و آرایش کردن شدید؟


چند زوج را بهم بی اعتماد کرده‌اید؟


نگاه‌های یواشکی چند مردی که همسرش دارد کنارش راه میرود، به تیپ و هیکلت افتاد؟


نگاه های هوس آلود چند رهگذر و… .


چطور؟


بازهم میگویی، دلم پاک است!


چادری ها بروند خودشان را اصلاح کنند؟


بازهم میگویی، مردها چشمشان را ببندند نگاه نکنند؟


جامعه چاردیواری اختیاری تو نیست.


من اگر گوشه ای از این کشتی را سوراخ کنم،


همه غرق میشوند.


میتوانم گاز سمی اسپری کنم و


بعد بگویم،شما نفس نکشید؟


چرا انقدر در حق خودت و دیگران ظلم میکنید؟


مشکل شما این است که اصلا نمیدانید برای چه به دنیا آمده اید


*استاد پناهیان*

منبع اصلی مطلب : §چادرم پر از شکوفه هاے صورتے§
برچسب ها : کدام ,کرده‌اید؟ ,بازهم میگویی، ,بنده‌ی کدام
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : بنده ی کدام خدایی؟؟


چادری ,خونه ,میکنید ,میکشید، ,بیرون ,وسایل استفاده ,مانتو جلوباز ,وقتی بیرون

::
چادری ,خونه ,میکنید ,میکشید، ,بیرون ,وسایل استفاده ,مانتو جلوباز ,وقتی بیرون
 • وقتی بیرون میرین
 • روناخن هاتون لاک میزنین ،
 • موهاتونو سشوار میکشید،
 • موهاتونو متناسب با مدروز رنگ میکنید،
 • خط چشم هاتونو باسلیقه میکشید،
 • رژگونه رو  متناسب بارنگ رژ لب و چهره تون میکشید،
 • خط لب و رژ زیبایی برلب میکشید که دل هر رهگذری رو سریع میبرید،
 • مانتو جلوباز تنتون میکنید ،
 • شلوار لوله ای یا ساپورت   پاتون میکنید ،
 • همه ی این کارهارو میکنید فقط برای بیرون رفتن از خونه .... و توی خونه ......
 • وقتی بیرون رفتین چادری هارو مسخره میکنین ، 
 • میگین چادری ها عقب موندن،
 • هیچی از مد سرشون نمیشه ،
 • و.......
 • حالا من یه چادری ام 
 • من... مانتو جلوباز دارم
 • من لاک های زیبا دارم ،ومطمنم اینقدرکه من لاک دارم کمتر دختری پیدامیشه به اندازه من لاک داشه باشه،
 • من سشوار دارم ،اتو مو دارم ، بابلیس دارم ،
 • شلوار جین ،لوله ای ، چندتا ساپورت دارم،
 • لوازم آرایشی دارم ،
 • تنها فرق من و تو اینه که تو برای جلوه نمایی و خودنمایی و پرکردن کمبودهات ازاین وسایل استفاده میکنی و من برای شادی دلم تو خونه از این وسایل استفاده میکنم.
 • پس نمیتونی وحق نداری دیگه به من بگی عقب مونده.
منبع اصلی مطلب : §چادرم پر از شکوفه هاے صورتے§
برچسب ها : چادری ,خونه ,میکنید ,میکشید، ,بیرون ,وسایل استفاده ,مانتو جلوباز ,وقتی بیرون
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم :


لایق

::
لایقImage result for ‫از لاک جیغ تا خدا‬‎

 

 

بانو...

 

 

کاش بدانی هر نگاهی لایق لمس نگاهت نیست...

 

وهر دستی لایق هم دستی ات...

 

وهر دلی لایق هم دلی ات...

 

راستش اینجا هر همی لایق هم بودن نیست...!

 

هوا ابری است!

 

آفتاب که سر بزند خواهی دید که

 

اینجا هنوز هم دستان پاک  همدست دارند...

 

و دل های پاک همدل...

منبع اصلی مطلب : §چادرم پر از شکوفه هاے صورتے§
برچسب ها : لایق
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم :


خواهران ,سفارش ,حجاب ,غواص ,شهدای غواص ,سفارش شهدای

سفارش شهدای غواص...

:: سفارش شهدای غواص...
خواهران ,سفارش ,حجاب ,غواص ,شهدای غواص ,سفارش شهدایسفارش شهدای غواص به خواهران سرزمینشان
·٠•●✿ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ✿●•٠·˙
بخشی از متن وصیت‌نامه 50 غواص عملیات «کربلای 4» در سفارش به خواهران :

به خواهران سفارش می‌کنیم که سخت مواظب حجاب خود باشند،
هم حجاب ظاهر و هم حجاب باطن
و بدانند که اگر قشر خواهران حرکت‌شان در جامعه خداپسندانه باشد،
افراد بوالهوس جرأت عرض اندام و مفسده‌جویی ندارند
و باید در زندگی‌شان حضرت فاطمه (س) و حضرت زینب (س) را الگو قرار دهند
که هم عفت و آبروی دنیوی و هم سعادت اخروی تأمین خواهد شد.

منبع اصلی مطلب : §چادرم پر از شکوفه هاے صورتے§
برچسب ها : خواهران ,سفارش ,حجاب ,غواص ,شهدای غواص ,سفارش شهدای
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : سفارش شهدای غواص...